Ασφάλεια αστικής ευθύνης


Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης είναι πολύ διαδεδομένες στην Ευρώπη ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες. Στην Ελλάδα ήδη τα ασφαλιστήρια αυτά είναι πλέον υποχρεωτικά για τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει τους επαγγελματίες από λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτα πρόσωπα. Υπάρχουν έτσι ασφάλειες αστικής ευθύνης εργοδότη, επαγγελματική αστική ευθύνη, προσωπική, γενική αστική ευθύνη, εργοδοτική αστική ευθύνη και αστ. Ευθύνη κάποιου προϊόντος.

Η ασφαλιστική εταιρία λοιπόν καλύπτει τον επαγγελματία για την άτυχη στιγμή του και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο κάλυψης. Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης συνάπτουν πολιτικοί μηχανικοί, εργολάβοι, ιατροί πάσας ειδικότητας διότι πολύ συχνά βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες για λάθη ή παραλείψεις τους.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης είναι πλέον υποχρεωτικό βάση την οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ενώ σύντομα προβλέπεται ότι θα γίνει υποχρεωτικό και για τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών στην Ελλάδα.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη